Statut ECEE
 
 

S t a t u t
Euroguidelines in Central and Eastern Europe Network Group

Rozdział I
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Euroguidelines in Central and Eastern Europe Network Group, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Działalność Stowarzyszenia obejmuje obszar geograficzny Europy.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa (ul. Grzybowska 85A lok. 95, 00-844 Warszawa).

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:
1) propagowanie zaleceń międzynarodowych towarzystw naukowych zajmujących się problematyką chorób zakaźnych, wśród lekarzy i innych zawodów reprezentujących opiekę zdrowotną,
2) prowadzenie projektów naukowych w zakresie epidemiologii i leczenia chorób zakaźnych obejmujących współpracę międzynarodową,
3) promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych mających na celu zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych,
4) współdziałanie w organizowaniu i promowaniu standardów opieki zdrowotnej w zakresie zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych,
5) współdziałanie w szkoleniu lekarzy i innych pracowników opieki zdrowotnej zajmujących się chorobami zakaźnymi.

§ 6

Zmierzając do osiągnięcia celów Stowarzyszenie w miarę możliwości:
1) organizuje konferencje i warsztaty naukowe,
2) prowadzi kursy i wykłady zarówno dla członków, jak też dla innych osób,
4) ogłasza konkursy i przyznaje nagrody za wyróżniające się prace z dziedziny chorób zakaźnych,
5) wydaje własne czasopismo naukowe,
6) prowadzi działalność naukową i publikuje jej wyniki w międzynarodowych czasopismach medycznych,
7) podejmuje inne prace, zmierzające do podniesienia w Europie wiedzy o chorobach zakaźnych oraz współdziała w tym zakresie z władzami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi w Polsce i za granicą.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych i honorowych.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba zajmująca się problematyką chorób zakaźnych w ramach działalności zawodowej i akceptująca niniejszy Statut.
2. Poprzez działalność zawodową rozumiane jest czynne wykonywanie zawodu: lekarza, farmaceuty, farmakologa klinicznego, mikrobiologa, wirusologa lub epidemiologa.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny po rozważeniu wniosku złożonego przez kandydata na członka Stowarzyszenia.
4. Członkami Stowarzyszenia mogą być Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium, jak i poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9

Członkiem honorowym może zostać osoba, której tę godność w uznaniu jej zasług nada Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.

§ 10

1. Członkostwo ustaje w trybie skreślenia albo wykluczenia.
2. Członka skreśla z Rejestru Członków Zarząd Główny w przypadku śmierci albo na żądanie członka oraz członka zwyczajnego.
3. Większością 2/3 głosów Walne Zgromadzenie wyklucza członka z inicjatywy jakiegokolwiek członka lub władz Stowarzyszenia na wniosek komisji powołanej w tej sprawie przez Zarząd Główny w przypadku działania na szkodę.

§ 11

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
1) uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w konferencjach i innych inicjatywach szkoleniowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
4) nieodpłatnego otrzymywania czasopisma naukowego Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie są zobowiązani przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego celów.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 13

1.Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie, Zarząd Główny i Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz trwa 6 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zgromadzenia.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej aktywności ogółu członków.

Rozdział V
Walne Zgromadzenie

§ 14

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenia są Zwyczajne i Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie rzadziej niż raz na 3 lata i może być połączone z Konferencją Stowarzyszenia.

§ 15

Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny, który zawiadamia o tym członków za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem zwrotnym oraz komunikatem na stronie internetowej Stowarzyszenia na co najmniej 15 dni przed tym terminem.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
2) udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3) wybór Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej na okres kadencji,
4) nadawanie godności członka honorowego i innych wyróżnień,
5) ustalanie miejsca i terminu kolejnego Walnego Zgromadzenia oraz Konferencji Naukowej,
6) rozstrzyganie w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny,
7) wykluczanie członków ze Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,

§ 17

Wnioski zgłaszane do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie powinny być składane Zarządowi Głównemu i podpisane przez co najmniej 7 członków Stowarzyszenia, z wyjątkiem wniosku o którym mowa w § 10 ust. 3

§ 18

1.Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy Członków zwyczajnych. W razie braku kworum Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie po upływie 15 minut od pierwszego terminu i jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim Członków.
2. Jeśli niniejszy Statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie jednakowej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
3. Walne Zgromadzenie wybiera podczas każdego posiedzenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza Walnego Zgromadzenia w jawnych wyborach.
4. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany. Protokół podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

§19

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane z inicjatywy Zarządu Głównego.

Rozdział VI
Zarząd Główny Stowarzyszenia

§ 20

1.W skład Zarządu Głównego wchodzą:
a) Prezes,
b) dwóch Wice-Prezesów,
c) Sekretarz.
2. Walne Zgromadzenie w tajnym głosowaniu dokonuje wyboru:
a) Prezesa
b) Wice-Prezesi i Sekretarz są powoływani przez wybranego Prezesa.
3. Kandydat na członka Zarządu musi wyrazić swoją wolę kandydowania osobiście na Walnym Zgromadzeniu.
4. Prezes Stowarzyszenia może nieprzerwanie pełnić tę funkcję nie dłużej niż dwie kadencje.
5. Członkostwo w Zarządzie głównym ulega wygaśnięciu w przypadku nieobecności na trzech posiedzeniach.
6. Ustępujący Zarząd Główny powinien najpóźniej w ciągu miesiąca od daty zakończenia Walnego Zgromadzenia przekazać nowo wybranemu Zarządowi wszelkie dokumenty i majątek Stowarzyszenia.

§ 21

Zarząd Główny Stowarzyszenia jest kompetentny we wszystkich sprawach Stowarzyszenia nienależących do uprawnień Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) prowadzi sprawy bieżące oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
2) wydaje czasopismo naukowe Stowarzyszenia,
3) organizuje projekty naukowe oraz je prowadzi,
5) występuje o granty naukowe na działalność statutową Stowarzyszenia,
6) zarządza majątkiem Stowarzyszenia,
7) przyjmuje darowizny i zapisy,
8) zawiera umowy w imieniu Stowarzyszenia,
9) uchwala budżet i sporządza sprawozdanie z jego wykonania,
10) powołuje Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego Konferencji Stowarzyszenia oraz proponuje główne tematy Konferencji,
11) może proponować kandydatów do Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
12) ustala zasady udziału Stowarzyszenia w naukowych konferencjach krajowych i międzynarodowych,
13) przyjmuje członków zwyczajnych i skreśla członków.

§ 22

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu Głównego wraz z Sekretarzem Zarządu Głównego.

§ 23

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Na posiedzeniu Zarządu Głównego musi być obecny Prezes lub Wice-Prezes.
3. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie jednakowej liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności – głos Wice-Prezesa.
4. Posiedzenia Zarządu Głównego mogą odbywać się w formie tele/wideokonferencji z użyciem środków łączności takich jak telefon, platforma internetowa, poczta elektroniczna.
5. Z każdego posiedzenia Zarządu Głównego sporządzany jest protokół. Protokół z posiedzenia odbytego drogą tele/wideokonferencji winien zawierać: datę tele/wideokonferencji, opis metody komunikacji, listę uczestników i sposób ich komunikacji, zapis lub pisemny skrót cyfrowego zapisu tele/wideokonferencji, listę podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych za oraz przeciw uchwale.
6. Zarząd Główny zaprasza na swe posiedzenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby, których obecność uzna za potrzebną i które mają głos doradczy.

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy ocenianie działalności Stowarzyszenia i jego władz, badanie dokumentacji Stowarzyszenia, w szczególności dokumentacji majątkowej oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia albo odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę z własnej inicjatywy w dowolnym czasie oraz obligatoryjnie przed upływem kadencji Zarządu Głównego.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna zbiera się przed każdym Walnym Zgromadzeniem i w razie potrzeby w każdym innym czasie.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W razie jednakowej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się w formie tele/wideokonferencji z użyciem środków łączności takich jak telefon, platforma internetowa, poczta elektroniczna.
5. Z każdego posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół. Protokół z posiedzenia odbytego drogą tele/wideokonferencji winien zawierać: datę tele/wideokonferencji, opis metody komunikacji, listę uczestników i sposób ich komunikacji, zapis lub pisemny skrót cyfrowego zapisu tele/wideokonferencji, listę podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych za oraz przeciw uchwale.

Rozdział VIII
Komitet Organizacyjny Konferencji Stowarzyszenia

§ 26

1. Komitet Organizacyjny składa się z Przewodniczącego powołanego przez Zarząd Główny i z członków powoływanych przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
2. Do obowiązków Komitetu Organizacyjnego należy:
a) organizacyjne przygotowanie Konferencji,
b) współpraca z Komitetem Naukowym Konferencji dla oceny zgłoszonych wykładów i pokazów, c) dobór wykładowców,
d) ustalenie porządku obrad i pokazów oraz nadzór nad wystawą wydawnictw, aparatury itp., o ile wystawy takie są organizowane,
e) przedstawienie Zarządowi Głównemu w ciągu dwóch miesięcy od ukończenia Konferencji sprawozdania ze swej działalności.
3.Komitet Organizacyjny ulega rozwiązaniu mocą przyjęcia przez Zarząd Główny sprawozdania z jego działalności.

Rozdział IX
Majątek Stowarzyszenia

§27

Majątek Stowarzyszenia składa się:
1) z dochodów z działalności gospodarczej, majątku ruchomego i nieruchomego,
2) z ofiar, zapisów, subwencji i dotacji, ze spadków i darowizn,
3) z grantów naukowych i edukacyjnych,
4) z wpisowego opłacanego za udział w konferencjach i warsztatach,
5) z dochodów z innych imprez.

Rozdział XIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 28

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 29

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi również sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być zużyty jego majątek.
 Jeśli chcesz zostać członkiem, wyślij formulaż członkowstwa na adres ecee.president@gmail.com

Formularz Członkowstwa


Proszę zapoznać się z polityką prywatności oraz założeniami ogólnymi

Privacy Policy

General Terms

Dane do kontaktu:
Euroguidelines in Central and Eastern Europe (ECEE) Network Group

ul. Grzybowska 85A lok. 95, 00-844 Warszawa, Polska
Nr KRS: 0000878142
NIP: 5272946946
REGON: 387951770Zarząd Główny
Prezes: Justyna D. Kowalska ecee.president@gmail.com
Wiceprezes: Andrzej Horban
Wiceprezes: Agata Skrzat-Klapaczyńska ecee.vice@gmail.com
Sekretarz: Dominik Bursa ecee.secretary@gmail.com